Accessibility icon

2. ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 3. srpnja 2023. u kategoriji

Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane od 03. srpnja 2023. godine, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2163-16-03/31-23-96, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, objavljuje 2. ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

2. ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započinje 07. srpnja 2023. godine i traje do 14. srpnja 2023. godine.

Više informacija o 2. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u nastavku ove vijesti.

2. ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

2. ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Arhiva novosti