Accessibility icon

33. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 16. ožujka 2017. u kategoriji

U utorak, 21. ožujka 2017. godine, održat će se 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice,

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite u 2016. godini,

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana – Fontane za 2016. godinu,

5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2016. godine,

7. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane,

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli nekretnina/prostora u vlasništvu Općine Funtana-Fontane na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro u okviru Javnog natječaja,

10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,

12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2017. godini,

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnine oznake 775/7 K.O. Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste,

15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, 3. skupine, na k.č. 1296 k.o. Funtana u naselju Funtana, a u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake W-6738-GL/A, pod nazivom “Rekonstrukcija stare škole u Funtani“,

16. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6 i s time poveznih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

17. Donošenje Odluke o preuzimanje dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula,

18. Donošenje Odluke o preuzimanju obveze sufinanciranja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,

19. Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području Općine Funtana-Fontane.

Arhiva novosti