Accessibility icon

Izvješće o javnoj raspravi

Objavljeno: 10. studenoga 2017. u kategoriji

Općina Funtana - Fontane kao nositelj izrade plana i Urbis d.o.o. iz Pule kao stručni izrađivač plana sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) pripremili su Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time poveznih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana.

 

Izvješće-o-javnoj-raspravi-IID-PPUO-Funtana-i-IID-UPU-neselja-Funtana.pdf

Arhiva novosti