Accessibility icon

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 15. lipnja 2021. u kategoriji

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane od 05. svibnja 2021. godine, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2167/07-03/31-21-17, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započinje 28. lipnja 2021. godine i traje do 08. srpnja 2021. godine.

Više informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u nastavku ove vijesti.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Arhiva novosti