Accessibility icon

Odluka o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Općine Funtana-Fontane

Objavljeno: 14. kolovoza 2023. u kategoriji

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 2/13, 4/15, 5/18, 3/21 i 2/23), a u svezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23), Općinski načelnik dana 14. kolovoza 2023. godine donosi Odluku o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Općine Funtana-Fontane koja je dostupna u nastavku ove vijesti.

Odluka o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Općine Funtana-Fontane
Odluka o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Općine Funtana-Fontane

Arhiva novosti