Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina – travanj 2022. g.

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 05/17) i Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 05/17 i 02/18) na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina Općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u petak, 22. travnja 2022. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Obvezni obrazac ponude
Izjava o nepostojanju duga
Izjava o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari
Lokacije 1., 2., 3. i 4.
Lokacije 5. i 6.
Lokacija 7.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja