Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Sara Klarić
Općina Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana
Telefon: (052) 445 442
Faks: (052) 445 188
E-mail: sara.klaric@funtana.hr

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Funtana-Fontane uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene Zakonom ili drugim propisom.

Općina Funtana-Fontane informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacijama o svom radu na internetskim stranicama, u Službenom glasniku Općine Funtana i u Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Općine Funtana-Fontane na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: 052 445 442,
  2. putem fax-a na broj: 052 445 188,
  3. elektroničkom poštom na e-mail: sara.klaric@funtana.hr,
  4. poštom na adresu: Općina Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana,
  5. osobno u pisarnicu Općine Funtana-Fontane na adresu: Općina Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana, i to ponedjeljkom od 11:00 do 15:00 sati, utorkom od 11:30 do 15:30 sati te srijedom i četvrtkom od 8:00 do 12:00 sati.

Općina Funtana-Fontane ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/14, 15/14 i 141/22).

 

Datoteke:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Upitnik za samoprocjenu – Općina Funtana-Fontane