Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana-Fontane

Općina Funtana – Fontane objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane. Savjetovanje traje od 22. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane putem pošte ili osobno na adresu Općina Funtana – Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisa 2, 52452 FUNTANA ili putem elektroničke pošte – funtana@funtana.hr – uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane možete preuzeti u nastavku ove vijesti.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Funtana – Fontane koji je objavljen na internet stranicama Općine Funtana – Fontane predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Uputa o načinu i uvjetima sudjelovanja u savjetovanju
Obrazac za savjetovanje
Nacrt Odluke
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaiteresiranom javnošću