Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Plan savjetovanja

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Korin Liović
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Općina Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana
Telefon: (052) 445 442
Email: korin.liovic@funtana.hr

 

Savjetovanje i uključivanje javnosti provodi se u postupcima donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja o ostvarenju potreba građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša i drugo).

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih propisa i drugih akata uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15 i 69/22), koji se na odgovarajući način primjenjuje na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Općine Funtana-Fontane

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. g.

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. g.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. g.

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. g.
I. izmjene Plana savjetovanja s javnošću za 2019. g.