Accessibility icon

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 4. studenoga 2021. u kategoriji

Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane od 03. studenog 2021. godine, KLASA: 350-02/20-01/1, URBROJ: 2167/07-03/31-21-43, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započinje 15. studenog 2021. godine i traje do 26. studenog 2021. godine.

Više informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u nastavku ove vijesti.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Arhiva novosti