Accessibility icon

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Objavljeno: 23. rujna 2022. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti, radi javnog uvida u postupku ponovne javne rasprave koja započinje 23. rujna 2022. godine i traje do 03. listopada 2022. godine, objavljujemo prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Više informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u Obavijesti objavljenoj na ovim mrežnim stranicama dana 22. rujna 2022. godine.

obrazloženje ppjr
odredbe za provodenje ppjr
sažetak za javnost ppjr
1. Namjena površina htrs Model
2.1. Promet htrs Model
2.2. Elektroničke komunikacije htrs Model
2.3.A. Elektroenergetika SN htrs Model
2.3.B. Elektroenergetika NN htrs Model
2.3.C. Elektroenergetika JR htrs Model
2.4. Vodoopskrba htrs Model
2.5. Odvodnja htrs Model
2.6. Plinoopskrba htrs Model
3. Oblici i uvjeti korištenja htrs Model
4. Način i uvjeti gradnje htrs Model

Arhiva novosti