Accessibility icon

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Objavljeno: 22. rujna 2022. u kategoriji

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane od 21. rujna 2022. godine, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2163-16-03/31-22-61, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane, objavljuje Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana započinje 23. rujna 2022. godine i traje do 03. listopada 2022. godine.

Više informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u nastavku ove vijesti.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Arhiva novosti